Reglement kringfestival

Reglement kringfestival

VERKORT REGLEMENT KRINGFESTIVAL 2016

VERENIGING VAN MUZIEKGEZELSCHAPPEN KRING VEGHEL

De Kring Veghel
De kring Veghel schrijft elk jaar een ontmoeting uit voor de aangesloten leden.

De leden zijn:

 1. Harmonie  “Eendracht Maakt Macht” uit Boekel
 2. Harmonie “Sint-Servaes” uit Dinther
 3. Fanfare “De Echo der Bergen” uit Eerde
 4. Harmonie “Oefening Baart Kunst” uit Erp
 5. Koninklijke Fanfare “Sint-Willibrord”  uit Heeswijk
 6. Harmonie “Sint-Caecilia” uit Lieshout
 7. Harmonie “St. Antonius” uit Nijnsel
 8. Muziekvereniging “Sint-Marcellus” uit Odiliapeel
 9. Koninklijke Harmonie “Sint Cecilia” uit Schijndel
 10. Harmonie “De Eendracht” uit Uden
 11. Majorettenkorps “De Wiebert” uit Uden
 12. Muziekvereniging “Frisselstein” uit Veghel
 13. Fanfare “Echo der Peel” uit Venhorst
 14. Harmonie “Sint-Caecilia” uit Volkel
 15. Muziekvereniging “De Notenkrakers” uit Vorstenbosch
 16. Kerkelijke drumband en harmonie “Zeelandia” uit Zeeland
 17. Fanfare “Sint Cecilia” uit Zijtaart

 

Doelstellingen:

 • Het muzikale niveau verbeteren c.q. in stand houden en de onderlinge band tussen de verenigingen versterken.
 • Meer bekendheid geven aan de amateur-muziek binnen De KRING VEGHEL
 • Alle leden nemen in principe met hun geledingen fanfare, harmonie of slagwerkgroep jaarlijks deel aan het Kringfestival. Kan men bij hoge uitzondering om redenen niet deelnemen, dan dit zo snel mogelijk doorgeven aan het Kringbestuur.

Deelnemers

 • De deelnemende verenigingen kunnen meedoen met verschillende geledingen zijnde een harmonie orkest, fanfare orkest, slagwerkgroep of een combinatie hiervan.
 • Per vereniging wordt een contributie betaald welke jaarlijks in de ledenvergadering van De Kring Veghel wordt vastgesteld. Voor de deelname aan het jaarlijkse muziekfestival behoeft geen inschrijfgeld betaald te worden.
 • Voor verenigingen welke ook beschikken over majoretten groepen, worden de kosten van de festiviteiten voor majoretten per evenement vastgesteld.
 • Iedere geleding dient in te schrijven in die afdeling of divisie waarin het gezelschap op 1 januari van het jaar van het festival is geklasseerd.
 • Voor de herkenbaarheid worden de deelnemers geacht hun verenigingsvaandel(s) mee te brengen.

Indeling categorieën

Deelname vindt plaats in de onderstaande categorieën:

§  Categorie A :Harmonieën en Fanfares

§  Categorie B: Slagwerkgroepen

Categorie A:

Er is voor deze categorie een indeling in vier  groepen

 1. Groep D: korpsen uit de 4e en 5e divisie:
 2. Groep C: korpsen uit de derde divisie;
 3. Groep B: korpsen uit de tweede divisie;
 4. Groep A: korpsen uit de eerste divisie:

Categorie B:

Er is voor deze categorie een indeling in drie groepen:

 1. Groep C: korpsen uit de vierde divisie;
 2. Groep B: korpsen uit de derde divisie:
 3. Groep A: korpsen uit eerste en tweede divisie:

Elk jaar zal in de voorjaarsledenvergadering de groepsindeling worden voorgelegd aan de leden.

Beoordeling van de categorieën
Elke deelnemende vereniging wordt beoordeeld op 2 onderdelen.

Onderdeel 1:

het te spelen werk gekozen uit een van de meest recente Repertoria of gelijkwaardig ter beoordeling aan de jury met onderstaande moeilijkheidsgraden.

Toevoeging Categorie A:

Groep A: moeilijkheidsgraad groter of gelijk aan 4

Groep B: moeilijkheidsgraad groter of gelijk aan 3

Groep C: moeilijkheidsgraad groter of gelijk aan 2

Onderdeel 2:

de overige te spelen werken van het programma zijn naar keuze,  waarbij ook gekozen kan worden voor zangers; solisten of  een koor. De vakjury zal toezien op de verhouding van klassering van het korps en de uitgevoerde werken.

Jurering:

a)    van ieder optreden wordt door het jurylid een verslag gemaakt.

b)   in het schriftelijk verslag van het te beoordelen onderdeel 1 zal door de juryleden specifiek ingegaan worden op de verschillende rubrieken en details van de uitvoering. Bij het onderdeel 2 zal de jury zich in de regel meer beperken tot de hoofdzaken.

c)    Naast het oordeel in de vorm van bovengenoemd verslag wordt door het jurylid twee waarderingen in punten gegeven:

1.  het te beoordelen onderdeel 1 wordt volgens het zogenoemde tien-rubrieken-systeem gewaardeerd volgens de concoursbeoordelingen van bovengenoemd reglement met een maximum van tien punten per rubriek (maximaal 100 punten).

2.  het te beoordelen onderdeel 2 wordt gewaardeerd met één totaalwaardering van maximaal 100 punten. Hierbij wordt ook de programmakeuze in beschouwing genomen.

d)   De resultaten van onderdeel 1 en 2 worden opgeteld en gedeeld door twee. De uitkomst is het aan het orkest toe te kennen puntenaantal. Dit totaal kan maximaal 100 punten zijn.

e)    De puntentotalen van de corpsen worden niet openbaar bekendgemaakt, maar de corpsen krijgen deze wel uitgereikt.

In geval van een gelijktijdig optreden van een categorie A en B, dient bij inschrijving door het korps aangegeven te worden of zij afzonderlijk in categorie A en B beoordeeld wensen te worden

Prijzen Jumbocup
Per categorie zullen de volgende prijzen worden uitgereikt:

–          Categorie A: voor ieder van de drie groepen: één (eerste) prijs bestaande uit een beker.

–          Categorie B: voor ieder van de drie groepen: één (eerste) prijs bestaande uit een beker.

Het corps met het hoogst aantal punten in elke groep komt in aanmerking voor een beker.

Er zijn 2 wisselbekers, voor iedere categorie één. De wisselbeker wordt toegekend aan de best geklasseerde in iedere categorie.

De winnaars zorgen zelf voor het graveren van de wisselbeker.

De geleding van een vereniging die voor de derde keer de wisselbeker behaalt, krijgt deze definitief in haar bezit.

Om in aanmerking te komen voor de prijzen, dienen de corpsen minimaal hun vereniging te presenteren en de uit te voeren werken aan te kondigen.

Elk werk dient vooraf aangekondigd te worden, dit dient te geschieden nàdat het voorafgaande werk beoordeeld is, zodat de jury en ook het publiek de aankondiging van het komende werk hoort.

Als de jury gereed is met het te beoordelen werk, zal er een belletje klinken waarna het volgende werk aangekondigd kan worden

Tijdstip optredens en duur optredens

Het bestuur stelt een roulatiesysteem op voor de tijd van optreden van de deelnemers. Hierdoor krijgt iedere muziekvereniging de kans om bijvoorbeeld op een festivaldag in de avond als laatste op te treden. De ondersteunende organiserende verenigingen hebben inspraak in het tijdstip van optreden.

De maximale speeltijd inclusief op-en afbouw bedraagt voor alle geledingen 45 minuten en exclusief op- en afbouw 25 minuten.

In principe treden van een vereniging de categorie A en B direct achter elkaar op maar de mogelijkheid bestaat om gelijktijdig een optreden te verzorgen.

Bij het inschrijven kan aangegeven worden hoeveel speeltijd men nodig denkt te hebben, de maximale speeltijd van 25 minuten mag niet overschreden worden.

Tijdens het festival kan de jury ingrijpen als de maximale speeltijd van 25 minuten dreigt overschreden te worden.

Geledingen die in het festivaljaar na de festivaldata op concours gaan, kunnen verzoeken om tijdens het festival het gehele concoursprogramma uit te voeren. Zij kunnen dan dispensatie krijgen voor de maximale speeltijd, zij dienen dit op het inschrijfformulier aan te geven

Beoordeling vindt dan ook plaats conform art. 8.

Kringbestuur

Voorzitter:  Ad Maas uit Nijnsel, 0413-473897/06-40022186

Secretaris:   Monique van Vlerken, 0499-423707/06-20166258 Ribbiusstraat 10, 5737 BC Lieshout

Penningmeester:  Martin van Eert uit Zijtaart, 0413-209623

Bestuurslid:  Vacatures

Opgemaakt augustus 2016